משלוחים חינם בהזמנות מעל 500 ₪ אנחנו מדורגים מקום 1 בגוגל, זאפ ואיזי!

מדיניות פרטיות

[עודכן לאחרונה בתאריך 31 לחודש דצמבר בשנת 2021]

 1. מבוא
  1. מדיניות זו הינה מדיניות הגנת הפרטיות של אורבן רייד בע”מ (להלן: “החברה“), המספקת מידע אודות המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש שעושה החברה במידע הנמסר לה והנאסף על ידה באמצעות האתר (כהגדרתו להלן), טלפונית או בכל דרך אחרת (להלן בהתאמה: “המדיניות” ו/או “מדיניות זו“).
  2. מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באתר שכתובתו www.URSHOP.co.il, בכל אמצעי תקשורת (להלן: “האתר“).
  3. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר (לינק לתנאי השימוש) (להלן: “תנאי השימוש“) ולכן יש לקרוא אותם יחד.
  4. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את שימושך באתר באופן מידי.
  5. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בהם (להלן: “השירותים“), הנך מביע את הסכמתך כי החברה תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
  6. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתרים במסגרת מדיניות הפרטיות.
  7. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.
 1. איסוף מידע אישי ומטרות השימוש בו
  1. במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (“החוק”). יודגש, כי מסירת הנתונים הנ”ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ”חובה”, לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר.
  2. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.
  3. הנך נותן הסכמתך לכך שהחברה תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע אודותיך, ולעשות שימוש במידע, כדי לאפשר לך להשתמש באתר, למטרות שיווק ומכירה, למתן הצעות, מתן הטבות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר, עידוד רכישה, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק.
  4. בנוסף למטרות השימוש המפורטות במסמך זה או בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהן, תהיה החברה רשאית לעשות שימוש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, בין היתר גם על מנת, למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו; במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכת; במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה; על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים; על מנת להגן על זכויות הקניין של החברה ו/או של המשתמשים באתר; במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין ולצורך שינוי האתר ושיפורו.
  5. הנך מאשר כי למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, שיהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש למטרת מתן שירותים לחברה (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים באתר, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד’) וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים, וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם. מובהר כי החברה לא תישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צ גבמידע כאמור.
  6. ככל שהחברה תעשה פעולה של שינוי מבנה, העברת שליטה, מכירת פעילות, מיזוג וכיוצא בזה, עם צד שלישי, תהיה החברה רשאית להעביר כל מידע שברשותה לאותו צד שלישי כאמור בקשר עם הפעילות העסקית נשוא האתר.
  7. החברה אוספת ומעבדת במערכות המידע שלה מידע הדרוש לה על מנת לספק למשתמשי האתר את השירותים, תוך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 (להלן: “החוק“).ככלל, לא חלה על משתמשי האתר חובה חוקית כלשהי למסור המידע, אולם אי מסירת המידע תאיין את יכולתה של החברה לספק את השירותים המוצעים על ידה.
  8. כמו כן, במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודות המשתמש, כדלקמן:
   1. פרטים אישיים – מסירת המידע על ידי המשתמש באתר מתבצעת באמצעות מערכות החברה לצורך שימוש במחירון הדו-גלגלי חשמלי וכן רכישת מוצרים באתר, לכן תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל והטלפון שלך וכיוצ”ב. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ”שדות חובה” שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הפעולה המבוקשת.
   2. עסקאות – בכל עת בה תבצע רכישת מוצרים באמצעות האתר, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, bit, PayPal או כל דרכי תשלום אחרים שיהיו מקובלים בחברה (להלן: “אמצעי התשלום“).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר לחברה לעשות שימוש באמצעי התשלום ותעודת הזהות שהזנת לצורך אימות זהותך בקשר לתשלום.

ככל שיידרש, לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, תהא החברה רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך לצורך זיהוי וביצוע פעולות לבקשת המשתמש לפעולות עתידיות וזאת מבלי לשמור את יתר פרטי הכרטיס.

יודגש, כי  פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במערכות של החברה.

   1. פעילות באתר – החברה מתעדת את פעילות המשתמש באתר, לרבות מוצרים שנרכשו, הערכות שווי לכלי דו-גלגלי חשמלי, עמודים בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד.
   2. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ”ב.
   3. מסמכים – איסוף מידע יכול להתבצע גם באמצעות קבלת מסמכים מהמשתמש.
   4. עי גורמים מורשים – איסוף מידע אישי יכול להתבצע ישירות מול המשתמש או באמצעות מי מטעמו, כגון סוכן ביטוח, עורך דין, אפוטרופוס וכל מיופה כוח כדין.
  1. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לחברה, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתרים להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתרים לא תהיינה זמינות לך ובמקרים מסוימים, החברה לא תוכל לספק לך את השירות ו/או המוצר המבוקש על ידך.
  2. המידע שאתה מוסר משמש את החברה כדי להעניק לך שירותים נשוא האתר. לכן, מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהחברה בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים לרבות היכולת ליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.
 1. סודיות, אבטחת מידע והצפנה
  1. החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע האישי שברשותה, ולוודא כי כל העוסק מטעמה, יתחייבו בכתב לשמירה על סודיות המידע והעדר שימוש בו, אלא במסגרת מילוי תפקידם ולמטרה שלשמה נמסר המידע.
  2. מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים באמצעות פרוטוקול TLS (Transport Layer Security) ו/או SSL הנהוגים בתחום הסחר המקוון, אשר מאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.
  3. החברה נוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך כך, החברה מיישמת אמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים למניעת אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין וכן סטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות, ביניהן: הגבלת גישה ישירה של צדדים שלישיים אל מאגר המידע, ניהול הרשאות גישה למערכות המידע של החברה והגבלתן, ניהול סיסמאות, הפעלת אמצעים לזיהוי ואימות זיהוי משתמשי האתר, התקנת חומות אש, הצפנת מידע אישי המועבר על רשתות תקשורת, תיעוד גישות למאגר המידע ואירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע או לשימוש בו ללא הרשאה, גיבוי תקופתי של המידע, אימוץ נהלים ומנגנונים להבטחת שיחזור המידע האישי וכן ביצוע ביקורות תקופתיות לעמידה במדיניות זו. כמו כן, החברה נוקטת באמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט, עצם היותה יעד לניסיונות הונאה על ידי גורמים שונים בישראל והעולם. בהתאם לכך, ממליצה החברה למשתמשי האתר לגלוש באינטרנט באמצעות דפדפן בטוח, לוודא כי אמצעי התקשורת הקיימים בחברה עדכניים, ולעדכנם לפי הצורך, וכן לוודא שמירה על סיסמאות גישה לאיזור האישי ואי מסירתן לאחר, ככל שישנם באתר.
  4. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בווירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
  5. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בווירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתרים מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
  6. הזהר מהודעות דוא”ל או SMS מזויפות – הודעות דוא”ל או SMS מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
  7. ככלל אנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא”ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה, ככל שנדרש לשימוש באתר. לכן, במידה והינך מחזיק בסיסמה לשימוש אישי באתר, דע לך כי הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם בחברה או גורם זר אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו באופן מיידי.
  8. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
 2. מידע מצטבר ובלתי אישי

החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 1. דבר פרסומת
  1. בעת שימוש במערכות האתר ו/או רכישת המוצרים באתר, ככל שתיתן את הסכמתך לכך, החברה או מי מטעמה ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת.
  2. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן “הסרה” שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם החברה כמפורט במדיניות זו שלהלן.
 2. Cookies
  1. כאמור בתנאי המשתמש, החברה משתמשת ב”עוגיות” (להלן: “Cookies“) המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. מובהר כי לא מתבקש אישור ממך בטרם שימוש כאמור.
  2. דע לך כי קבצי “Cookie” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשר לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
  3. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie”, תפחית מיכולתך ליהנות או לחילופין תגרע מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.
 3. קישורים לאתרים אחרים
  1. האתר עשויים לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן: “הקישורים“), שאינם מופעלים על ידי החברה (להלן: “האתרים השונים“) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה.
  2. אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראיים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאות בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו ממליצים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
 4. ויתור
  1. החברה לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך כמשתמש האתר או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה  ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה.
  2. לחברה אין את היכולת להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, לא תישא החברה באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתן הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החבר ו/או מי מטעמן בקשר עם השימוש באתר.
 5. זכויותיך בקשר עם המידע
  1. זכות עיון ותיקון המידע כל אדם רשאי לעיין במידע אישי אודותיו (כהגדרת המונח בסעיף 7 לחוק) המוחזק בידי החברה. בכדי לעיין במידע, על המשתמש לפנות לחברה או באמצעות פנייה מקוונת באתר. ככל שיתברר כי המידע אינו נכון, שלם או מדויק, המשתמש יהיה רשאי לבקש תיקונו או מחיקתו, והחברה תפעל בהתאם לבקשת המשתמש, ובלבד שלא קיימת עילה שבדין לדחייתה. האמור אינו חל על מידע שהינו חסוי על פי דין, אלא אם החיסיון הנו לטובת המבקש.
  2. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברה. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע.
  3. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור עמנו קשר בהתאם למפורט במדיניות זו להלן.
  4. הנך מסכים לכך כי החברה תהיה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר במקרה.
 6. כללי
  1. על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.
  2. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.
  3. במידה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שיקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות מדיניות הפרטיות אשר תשארנה בתוקף ותחייב אותך.
  4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביך יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.
  5. החברה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: “שינוי“) של מדיניות הפרטיות באתר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. השימוש באתר ו/או במערכות יהיו כפוף למדיניות הפרטיות החדשה לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות  בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

 

 

דרכי התקשרות:

אורבן רייד בע”מ

טל: 073-3989951

דוא”ל: info@urbanride.co.il

עו”ד: משה רופא, יועמ”ש, הממונה על הגנת הפרטיות.

פרטי התקשרות moshe@rofeh-law.com.

0
0
העגלה שלך
עגלת הקניות ריקה.
חישוב משלוח
×

קיבלת קופון של 50 ש”ח הנחה לרכישה של אינוקים לייט!

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“) מהווים, חוזה מחייב ותקף בין המשתמש לבין חברת אורבן רייד בע”מ (להלן: “החברה“).

על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם שירות חדשני ברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתקנון זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם מוצרי ביטוח הקשורים לתחום הדו-גלגלי החשמלי, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.

אנא קראו בבקשה את האמור בתקנון ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

 1. הגדרות
  • האתר” – אתר האינטרנט שכתובתו urbanride.co.il, לרבות המערכות שבו.
  • החברה” – אורבן רייד בע”מ ח.פ. 516268232 ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה.
  • המערכות” – מערכת ביטוח תאונות אישיות, מערכת ביטוח צד’ וכל מערכת עתידית אשר החברה תפעל באתר.
  • כוח עליון” – כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של החברה, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל החברה ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של החברה ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.
  • מוצרים” – כל שירות המוצע באתר, כגון: פוליסות ביטוח וסטאטוס פנסיוני.
  • ספק” – חברות הביטוח אשר משווקות מוצרי ביטוח המיועדות למשתמשי האתר באמצעות הסוכן רמי בכר ע.מ. 300944683 וכן כל גורם שמספק ומפרסם באמצעות האתר מוצרים או מידע או שירות בהקשר של שימוש המשתמשים באתר.
  • שימוש באתר” – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, ו/או הזמנת מוצר ו/או רכישת מוצר, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.
  • פעולה” – כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת”Talkback” , פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ”ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.
 2. מטרת האתר
  • האתר הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי לרכישת מוצרים פיננסיים (ביטוחים) המופעל על-ידי החברה ברשת האינטרנט, ומיועד לאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על-ידי החברה באמצעות האתר. יובהר כי ההתקשרות החוזית של המשתמשים היא אך ורק אל מול הספק בקשר עם רכישת הביטוחים.
  • כל רכישת פוליסה באמצעות האתר הנה עסקה ישירה בין המשתמש לספק, ואין לראות בחברה ו/או באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.
 3. כללי
  • כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.
  • כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
  • חברת אורבן רייד בע”מ היא הבעלים הרשום של האתר.

פרטי הקשר של החברה הם:

כתובת למשלוח דואר: מנחם בגין 146 תל אביב, קומה 7, אורבן רייד.

דואר אלקטרוני: info@urbanride.co.il

טלפון: 051-2872267

 • לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת ביטוחים באמצעות האתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
 • רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה “המקור-האחר“), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 • תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 • תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
 • השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. מסירת כל מידע מטעמך תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד, דע כי אינך מחויב לעשות כן. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
 • התנאים המפורטים בתקנון זה יחד עם מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר, הינם הבסיס לשימוש באתר, וכל שימוש באתר, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: https://www.urbanride.co.il (להלן: “מדיניות הפרטיות“).
 • החברה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: “שינוי“) את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. הנך מסכים לכך שהשימוש באתר ו/או במערכות הינו בכפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך הנך מתחייב לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידיך.
 • לצורך רישום לשימוש באתר עליך לסמן את תיבות הסימון וללחוץ על כפתור האישור. סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך הבקשה ולחיצה על כפתור האישור מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם.
 • אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 • למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.
 • מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי החברה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית להחברה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל החברה (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של החברה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של החברה (או אי פעילותה) כאמור.
 • עוד מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות החברה, יהיה המידע המצוי במערכות החברה, המידע המחייב.
 1. תנאי השימוש באתר
  • בכדי שנוכל להציע לך את המוצרים המפורסמים באתר יהיה עליך להזין את פרטיך האישיים במדויק. המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש באתר הנו לצרכיו האישיים בלבד, וידוע לו כי אינו רשאי להעביר את פרטיו שלו לאחר, וכן מתחייב הוא לנקוט בכל האמצעים לצורך שמירה על סודיות פרטי זהותו לצורך הנפקת הפליסה. ידוע למשתמש כי האחריות להפרת סעיף זה מצדו, תחול עליו בלבד.
  • כל משתמש באתר מאשר כי הוא עומד בכל התנאים הבאים:
   • כי הינו בוגר, בגיל 21 ומעלה.
   • ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה.
   • תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט.
   • כרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.
   • כל מסמך ו/או אישור ו/או תעודה אחר אשר תדרש מאת הספק.

*משתמשים מתחת לגיל 21 וחוסים שאינם בעלי כשירות משפטית, אינם רשאים לעשות שימוש באתר האינטרנט של החברה רק באמצעות הורה או אפוטרופוס, לפי העניין.

 • על אף האמור בסעיף 4.2 שלעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

 • ברצון החברה להבהיר כי היא עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, והינן למיטב ידיעתה של החברה ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המפורטות לעיל בסעיף 4.2 וכן בכל דרישה אחרת שתתבקש ע”י החברה.
 • המשתמש מצהיר כדלקמן:
  • כי באחריותו לספק את כל המידע הדרוש ע”י הספק, בין היתר את המפורט בסעיפים 4.1 – 4.2 שלעיל, על מנת לקבל הצעת מחיר ו/או רכישת המוצרים. החברה איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים.
  • כי כל מידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי החברה וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח, סוכני ביטוח, חברות כרטיסי אשראי וחברת המסלקה הפנסיונית) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים. הנך מצהיר כי תעדכן את החברה על כל שינוי במידע באופן מיידי.
  • כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.
  • כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:
   • העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
   • הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין להחברה ובין למשתמשים אחרים.
   • העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
   • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
   • כל שימוש ו/או ניסיון שימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג` כלשהו אסורים בהחלט.
   • העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
   • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, “סוס טרויאני” או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
   • לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
   • קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא”ל).
   • שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
   • לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.
   • לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.
   • השימוש באתר הינו אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר.
   • העלאת (Upload), שליפת, שידור, הפצה או פרסום מידע העלול להפריע ו/או להגביל ו/או להשפיע על התפקוד של האתר ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר, בהקשר זה יובהר כי מידע האסור לפרסום או לשימוש, או שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; מידע כוזב או מטעה; מידע העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; מידע הכולל וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות החברה ו/או לגרום להן נזק; וכן מידע המהווה דבר פרסומת, מכל סוג שהוא.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
  • החברה עושה כל מאמץ לניטור התכנים המובאים לאתר, יחד עם זאת החברה אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
   • הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.
   • נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.
   • בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בהחברה, באתר, בציוד החברה, במידע המצוי בהחברה ו/או במשתמשים אחרים.
  • החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.
  • המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי של המשתמש.
 1. מבוטל
 2. שימוש במידע
  • הנך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידו באמצעות האתר, נמסר מרצונו החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על ידו בכל פעולה שהיא, לרבות לצורך הרישום לאתר, מהווה הסכמה מצדו להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע בכפוף לכל דין, לרבות בעניינים הקשורים במוצרי הביטוח, וכן עיבוד המידע, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו
  • הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בכל המידע אשר יימסר לנו על ידך ו/או יתקבל עלייך מצדדים שלישיים וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
  • הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה לשלוח לך, מעת לעת, עדכון בדבר הפוליסה ו/או דברי פרסומת וכי הרשמתך לאתר ואישור תנאי השימוש שלו מהווים גם הסכמה מצידך לקבל מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או מהספק דברי פרסומת כמפורט בהוראות סע’ 30 א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב –1982 (להלן: “חוק התקשורת“) וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“).
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מהחברה ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מהחברה ו/או מהצדדים השלישיים.
  • בכל מקרה שבו תפסיק להיות מעוניין לקבל מאיתנו דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות למכשיר הטלפון הנייד שלך או לכתובת הדוא”ל שלך, עלייך להודיע לנו על כך באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא”ל: info@urbanride.co.il או בטלפון : 051-2872267.
  • ככל שפנית לחברה בהתאם לאמור בסעיף 6.4 שלעיל בו תבקש להסיר את שמך ממאגרי המידע של החברה כאמור בסעיף ‎4 שלעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך לעשות שימוש באתר.
  • הנך מסכים כי החברה תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהספק.
 3. אבטחת המידע
  • החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא החברה באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
  • מאחר ומדובר בסביבה אינטרנטית המאפשרת ביצוע פעולות באופן מקוון, עלולים אתרים מסוג זה לשמש מטרה לחדירות ומשכך וחרף מאמצנו לאבטח את כל המידע, החברה אינה מתחייבת ואינה ערבה לכך שכל המידע המצוי באתר לא ייפרץ ו/או יגיע לידי צד ג’ שאינו מורשה לכך.
  • בהתאם לאמור לעיל, הנך מאשר כי כל עוד תנקוט החברה בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע אזי היא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך (ככל שיגרם) כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר שלה ו/או למחשביה.
  • פרטי כרטיס האשראי ומידע בדבר אמצעי התשלום שלך אינם נשמרים על ידי החברה ו/או הספק ואנו כמובן שלא נעשה שימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בנתונים אלו שאינו למטרות לשמן הוא נמסר לנו על ידך כמפורט בתנאי השימוש.
  • למען הסר ספק, החברה ו/או הספק לא יהיו אחראיות לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם לך, ככל שיגרם, כתוצאה משימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך, שנגרם כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתנו ו/או ממקרים הנובעים מהעברת הפרטים לספק ו/או לחברות הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מפריצה ו/או אובדן המידע.
  • החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים, בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 4. הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים
  • בטרם רכישת מוצר או שירות, יש לשוב ולעיין היטב בתנאי מדיניות הפרטיות (לינק).
  • המחיר המוצע עבור הפוליסה הינו בכפוף לתנאי השימוש וכן לתנאים המיוחדים של הפוליסה הרלוונטית.
  • המחיר המוצע עבור הפוליסה נעשה על בסיס בחירת גובה הפרמיה של המשתמש וכן על בסיס המידע שמסרת באתר ו/או לנציג החברה בטלפון ולפיכך אם לא מסרת את כל המידע ו/או אם מסרת מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין המחיר לבין הפוליסה. מובהר, כי החברה איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מכך.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה איננה חברת ביטוח ולפיכך המחיר המוצע מותנה באישור הספק.
  • על מנת להסיר כל ספק, קבלת הצעת מחיר לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים, אינה מהווה פוליסת ביטוח מחייבת מאת חברת הביטוח ומשכך רק קבלת אישור על הפקת פוליסה וקבלת פוליסת הביטוח עצמה, יחייבו את חברת הביטוח בקרות מקרה ביטוחי כלשהו.
  • בכל מקרה שבו תרצה לבטל שירותים ו/או מוצרי ביטוח שנרכשו על ידך אתה תהיה רשאי לעשות כן וזאת בכפוף להוראות כל דין ולתנאי פוליסת הביטוח שנרכשו על ידך. מסיבה זו אתה מאשר לנו כי רישומי החברה ו/או הספק לעניין ביטול שירותים ו/או מוצרי ביטוח ו/או הוראות ו/או כיסויים שונים שיבוצעו על ידך דרך האתר, יהוו ראיה מכרעת בכל הליך משפטי.
  • יובהר ויודגש כי, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדית והודעה על סירוב לעשות כן תועבר למשתמש.
  • לתשומת ליבך, חל איסור לבצע כל שינוי ו/או תיקון של כל תנאי מתנאי פוליסת הביטוח ו/או כתב השירות לאחר שהופקו והעושה כן חשוף לסיכונים המשפטיים הנובעים מכך. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסורה בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.
  • בכל מקרה שבו תימצא סתירה בין נוסח הצעת המחיר ו/או תנאי הפוליסה כפי שהוצגה על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלחה לתיבת הדוא”ל שלך ו/או כלפי שהודפסה על ידך לבין הפוליסה המצויה אצל חברת הביטוח ו/או אצל החברה, יחשב הנוסח המצוי בידי חברת הביטוח ו/או החברה כנוסח המחייב.
  • בכל מקרה שבו תהיה מעוניין לבטל רכישה של מוצרי ביטוח ו/או שירותים שאותם רכשת, אתה תהיה רשאי לעשות כן, בכפוף להוראות הפוליסה ובכפוף להוראות כל דין.
  • פרסום המוצרים על ידי החברה אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת החברה לרכוש את המוצרים, ואינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של המוצרים המוצגים. מובהר בזאת כי החברה אינה בודקת, עורכת או מפקחת על תוכן המוצרים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים.
  • מובהר כי הספק אינו פועל בימי שבת ו/או חג (למיטב ידיעתה של החברה), ולפיכך לא ניתן לקבל הצעות מחיר לפוליסה ו/או להפיק פוליסה במועדים כאמור.
  • לצורך רכישת מוצרים הנך נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לחברה ולחברת הביטוח לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.
 5. קבצי Cookie
  • “Cookie” הינו קובץ טקסט אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
  • בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל “Cookie” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהותך על פיו.
 6. קנין רוחני
  • כל החומר ו/או המידע המצויים באתר, לרבות עיצובו וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ומהווים את קניינה הרוחני של החברה ומשכך חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה, כולם או חלקם.
  • כל המידע המוצג באתר, מוצג לשימוש אישי בלבד וככזה אין לעשות בו כל פעולה, שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה לרבות, העתקתו, הפצתו, העברתו, שידורו או פרסומו לשום גורם אחר שהוא ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. לעניין זה מידע משמעו כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, לביטוחים, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.
  • האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.
 7. אחריות
  • בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לרכוש שירותים נוספים באמצעות האתר יהיה עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על המוצרים באתר, הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
  • החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין הספק למשתמשים באמצעות האתר.
  • החברה ו/או האתר אינם אחראים למוצרים, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים, לשירותים ו/או לספק.
  • האתר עשוי לכלול פרסומות ו/או קישורים מצד צדדים שלישיים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, לרבות חברות הביטוח ושאר ספק. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
  • החברה איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדויק והנך יודע כי החברה לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. החברה איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
  • החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי הספק, רמת השירות, ההתאמה לפוליסה וכיוצ”ב.
  • מטבע הדברים החברה אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. לכן, ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה להחברה בקשר לכך. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
  • היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
  • השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (IS-AS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
  • אופן הצגת המוצרים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • אין החברה אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים כלשהו, או מוצר ספציפי כלשהו, לא בדין ולא בהסכם.
  • האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שהחברה עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
  • הצעות מחיר, הפקת פוליסות ותהליכי הפקת מידע תלויות בחיבור למחשבי הספק ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.
  • במקרה בו הצעת הביטוח שנרכשה נמוכה באופן חריג מאוד ביחס לכל ההצעות האחרות, סביר שמדובר בתקלה ועליך האחריות לוודא מול החברה או הספק שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.
  • החברה איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם הספק תקינה ואיכותית. החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של החברה.
  • במידה ואינך מרוצה מהאתר ו/או מהשימוש בו הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות המשתמש הינו הפסקת השימוש באתר.
  • האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג’ שהוא, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח בעקבות פנייתך.
 8. שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 9. הודעות

הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך קבלת ההצעה לביטוח באתר בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר   כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע”י הנמען, שני (2) ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה להחברה – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי החברה על קבלת ההודעה.

 1. המחאת זכויות

החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

 1. תניית שיפוט
  • על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
  • במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ואילו יתר סעיפים ההסכם יישארו בתוקפם.
 2. שונות
  • החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.
  • תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 21.1.2021.