משלוחים חינם בהזמנות מעל 500 ₪ אנחנו מדורגים מקום 1 בגוגל, זאפ ואיזי!

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“) מהווים, חוזה מחייב ותקף בין המשתמש לבין חברת אורבן רייד בעמ (להלן: “החברה“).

על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם שירות חדשני ברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתקנון זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם אתר למכירת מוצרי דוגלגלי חשמלי, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח וכן מוצרים אשר משמשים את קהילת רוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים.

אנא קראו בבקשה את האמור בתקנון ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

מדריכים יותר ידידותיים ניתן למצוא במקומות הרלוונטיים באתר, ואולם כל אלו כפופים לאמור בתנאי השימוש שלהלן.

 1. כללי

  1. האתר” – אתר האינטרנט שכתובתו www.URSHOP.co.il, לרבות המערכות שבו.

  2. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

  3. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

  4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח פעולה” בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת “Talkback”, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

  5. אורבן רייד בעמ ח.פ. 516268232 ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה היא הבעלים הרשום של האתר (להלן: “החברה“). פרטי הקשר של החברה הם:

 • שם החברה: אורבן רייד בעמ ח.פ. 516268232.

 • כתובת למשלוח דואר: בן שמן 1, תל אביב.

 • דואר אלקטרוני: info@urbanride.co.il

  1. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

  2. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

  3. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או איהתאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה להלן: “המקורהאחר“), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקורהאחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקורהאחר ואף אם המקורהאחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי כל זאת רק אם וככל שאין במקורהאחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקורהאחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

  4. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

  5. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 1. מטרתו של אתר אינטרנט זה

  1. אתר אינטרנט זה הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל עלידי החברה ברשת האינטרנט, ומיועד להציע מוצרים ו/או שירותים לקהילת רוכבי הדוגלגלי חשמלי (“המוצריםו/או השירותים“), ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים באמצעות האתר.

  2. התמונות המוצגות למוצרים ולשירותים באתר הינן להמחשה בלבד.

 2. המשתמשים

  1. רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 16 ומעלה, שברשותו תא דואראלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית ו/או כל אמצעי תשלום המקובל בחברה.

  2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאימתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרךכלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לאנכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או פגיעה במשתמש אחר.

  3. מובהר כי מכירת כלי דוגלגלי חשמלי למשתמשים תעשה אך ורק מגיל 16 ומעלה בלבד. לחברה אין יכולת לדעת את גיל המשתמש וכי הצהרתו בעת הרכישה מהווה הסכמה לכך שהמשתמש יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה ו/או דרישה בגין רכישה מתחת לגיל המותר עפ חוק.

 3. תהליך ביצוע הרכישה

  1. תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-“קניהאו הוספה לסל“, אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה, ואשר בסיומה תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים ו/או השירותים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש.

  2. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, גם תשלח למשתמש הודעה בדואל המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאיקבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.

  3. כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ממוצר למוצר, וללא חובת הנמקה של החברה ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה עלידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.

 1. מחירים

  1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

  2. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים או השירותים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדואל עלידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

  3. במקרה שמוצג אחוז הנחה בעסקה, מחיר המוצרים או השירותים הסופי לאחר הנחה המוצג בעסקה בשח הוא המחיר המחייב. הצגת אחוז הנחה בעסקה הינו לצרכי נוחות בלבד ומעוגל בכללי עיגול מקובלים כלפי מטה.

  4. האתר, החברה אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.

 2. שוברים (Vouchers)

  1. שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהחברה את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.

  2. תנאי השוברים יהיו בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים על גבי השוברים ו/או בפרטי הדיל באתר.

  3. שובר לא ניתן להעברה ו/או להענקה, להוציא שובר מתנה“, וזאת עלפי התנאים המפורטים בשובר המתנה“, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של החברה, ובתיאום עימו.

  4. לא ניתן למכור את השובר.

  5. תוקף השובר מצוין על גבי השובר ו/או בפרטי הדיל באתר.

  6. לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר).

  7. לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.

  8. לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.

 3. ביטול עסקה והחזרות

  1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר (בהתאמה משתמשו-“עסקה“) אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף ‏7 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏7 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

  2. אופן ביטול עסקה

   1. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות (“הודעת הביטול“):

 1. בדואל לכתובת info@urbanride.co.il

 2. פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר

 3. פנייה ישירה לשירות הלקוחות אשר פרטיו מופיעים באתר

 4. משלוח דואר רשום לכתובת החברה: רחוב בן שמן 1, תל אביב

  1. מועדים ותנאי ביטול עסקה כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

   1. ברכישה של טובין מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).

   2. ברכישה של שירות בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

  1. עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף ‏7.2.1 לעיל והוראות סעיף ‏7.5.2 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

   1. עסקאות לרכישת טובין פסידים;

   2. עסקאות לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטולן חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

   3. עסקאות לרכישת מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנה-1995;

   4. עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;

   5. עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.

  1. מועדים ותנאי ביטול עסקה משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

   1. בסעיף ‏7.5 זה:

אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנח-1998;
אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים;

עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.

   1. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

   2. הוראות סעיף ‏7.5.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏7.4 לעיל.

   3. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.

  1. תוצאות ביטול עסקה

   1. ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

 1. החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם עלידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

 2. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

   1. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‏7.6.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

 1. החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם עלידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

בסעיף זה, “דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו עלידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

 1. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

   1. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‏7.6.1 ו-‏7.6.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים ‏7.3 ו-‏7.5.2 לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

   2. במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שח.

החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן אין בהוראות סעיפים ‏7.6.1 ו-‏7.6.2 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

  1. ביטול עסקה על ידי החברה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

   1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

   2. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה;

   3. המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים;

   4. נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד גכלשהו;

   5. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ומדובר בטעות טכנית או בטעות אנוש שנעשתה בתום לב;

   6. במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני המונעים לדעת החברה את ביצועה של העסקה או את אספקת המוצר;

   7. הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.

  1. למדיניות הביטולים וההחזרות ולמידע על ביטול מוצרים בהטבה לחצו כאן

 1. משלוחים

  1. החברה עשויה תציע למשתמש לספק את המוצרים הנרכשים עלידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.

  2. החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, איסוף מלוקרים וחנויות, שליח ועוד) עלפי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

  3. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה עלידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

  4. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף ‏8.3 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה זה.

  5. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים באירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, מגיפות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 2. החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות

  1. עלפי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשעה-2012 (להלן: “החוק לטיפול סביבתי“), במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, הינך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכשת, קרי מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.

  2. החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי ואלקטרוני אשר נרכש עלידי הקונה. פינוי המוצר הישן מביתך ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: (א) המוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; (ב) פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית הלקוח ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; (ג) המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי. הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף וזאת עלפי שיקול החברה ו/או המוביל מטעמם.

 3. העדר אחריות

  1. האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

  2. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, לצרכי פרסום באתר.

  3. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

  4. החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות באופן ישיר או עקיף לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד גכלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).

  5. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ולא תהיה אחראית באופן כלשהו ישיר או עקיף לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

  6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

  7. המשתמשים אחראים כלפי החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

 4. שימוש בלתי מורשה באתר

  1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

  2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו– Automated Data Mining Tools.

  3. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

 5. זכויות יוצרים וסימני מסחר

  1. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה עלידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

  2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

  3. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

  4. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

  5. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 6. הדין החל ומקום השיפוט

  1. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

  2. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביביפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

  3. מובהר כי האמור בסעיפים ‏13.1-‏13.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

 7. בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש, המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת דיוור מאת החברה.

דרכי התקשרות:

אורבן רייד בע”מ

טל: 073-3989951

דוא”ל: info@urbanride.co.il

עו”ד: משה רופא, יועמ”ש, הממונה על הגנת הפרטיות.

פרטי התקשרות moshe@rofeh-law.com.

0
0
העגלה שלך
עגלת הקניות ריקה.
חישוב משלוח
×

קיבלת קופון של 50 ש”ח הנחה לרכישה של אינוקים לייט!

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“) מהווים, חוזה מחייב ותקף בין המשתמש לבין חברת אורבן רייד בע”מ (להלן: “החברה“).

על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם שירות חדשני ברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתקנון זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם מוצרי ביטוח הקשורים לתחום הדו-גלגלי החשמלי, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.

אנא קראו בבקשה את האמור בתקנון ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

 1. הגדרות
  • האתר” – אתר האינטרנט שכתובתו urbanride.co.il, לרבות המערכות שבו.
  • החברה” – אורבן רייד בע”מ ח.פ. 516268232 ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה.
  • המערכות” – מערכת ביטוח תאונות אישיות, מערכת ביטוח צד’ וכל מערכת עתידית אשר החברה תפעל באתר.
  • כוח עליון” – כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של החברה, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל החברה ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של החברה ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.
  • מוצרים” – כל שירות המוצע באתר, כגון: פוליסות ביטוח וסטאטוס פנסיוני.
  • ספק” – חברות הביטוח אשר משווקות מוצרי ביטוח המיועדות למשתמשי האתר באמצעות הסוכן רמי בכר ע.מ. 300944683 וכן כל גורם שמספק ומפרסם באמצעות האתר מוצרים או מידע או שירות בהקשר של שימוש המשתמשים באתר.
  • שימוש באתר” – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, ו/או הזמנת מוצר ו/או רכישת מוצר, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.
  • פעולה” – כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת”Talkback” , פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ”ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.
 2. מטרת האתר
  • האתר הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי לרכישת מוצרים פיננסיים (ביטוחים) המופעל על-ידי החברה ברשת האינטרנט, ומיועד לאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על-ידי החברה באמצעות האתר. יובהר כי ההתקשרות החוזית של המשתמשים היא אך ורק אל מול הספק בקשר עם רכישת הביטוחים.
  • כל רכישת פוליסה באמצעות האתר הנה עסקה ישירה בין המשתמש לספק, ואין לראות בחברה ו/או באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.
 3. כללי
  • כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.
  • כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
  • חברת אורבן רייד בע”מ היא הבעלים הרשום של האתר.

פרטי הקשר של החברה הם:

כתובת למשלוח דואר: מנחם בגין 146 תל אביב, קומה 7, אורבן רייד.

דואר אלקטרוני: info@urbanride.co.il

טלפון: 051-2872267

 • לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת ביטוחים באמצעות האתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
 • רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה “המקור-האחר“), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 • תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 • תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
 • השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. מסירת כל מידע מטעמך תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד, דע כי אינך מחויב לעשות כן. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
 • התנאים המפורטים בתקנון זה יחד עם מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר, הינם הבסיס לשימוש באתר, וכל שימוש באתר, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: https://www.urbanride.co.il (להלן: “מדיניות הפרטיות“).
 • החברה עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: “שינוי“) את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. הנך מסכים לכך שהשימוש באתר ו/או במערכות הינו בכפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך הנך מתחייב לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידיך.
 • לצורך רישום לשימוש באתר עליך לסמן את תיבות הסימון וללחוץ על כפתור האישור. סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך הבקשה ולחיצה על כפתור האישור מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם.
 • אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 • למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לחברה על פי כל דין.
 • מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי החברה תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית להחברה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל החברה (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של החברה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של החברה (או אי פעילותה) כאמור.
 • עוד מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות החברה, יהיה המידע המצוי במערכות החברה, המידע המחייב.
 1. תנאי השימוש באתר
  • בכדי שנוכל להציע לך את המוצרים המפורסמים באתר יהיה עליך להזין את פרטיך האישיים במדויק. המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש באתר הנו לצרכיו האישיים בלבד, וידוע לו כי אינו רשאי להעביר את פרטיו שלו לאחר, וכן מתחייב הוא לנקוט בכל האמצעים לצורך שמירה על סודיות פרטי זהותו לצורך הנפקת הפליסה. ידוע למשתמש כי האחריות להפרת סעיף זה מצדו, תחול עליו בלבד.
  • כל משתמש באתר מאשר כי הוא עומד בכל התנאים הבאים:
   • כי הינו בוגר, בגיל 21 ומעלה.
   • ברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה.
   • תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט.
   • כרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.
   • כל מסמך ו/או אישור ו/או תעודה אחר אשר תדרש מאת הספק.

*משתמשים מתחת לגיל 21 וחוסים שאינם בעלי כשירות משפטית, אינם רשאים לעשות שימוש באתר האינטרנט של החברה רק באמצעות הורה או אפוטרופוס, לפי העניין.

 • על אף האמור בסעיף 4.2 שלעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

 • ברצון החברה להבהיר כי היא עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, והינן למיטב ידיעתה של החברה ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המפורטות לעיל בסעיף 4.2 וכן בכל דרישה אחרת שתתבקש ע”י החברה.
 • המשתמש מצהיר כדלקמן:
  • כי באחריותו לספק את כל המידע הדרוש ע”י הספק, בין היתר את המפורט בסעיפים 4.1 – 4.2 שלעיל, על מנת לקבל הצעת מחיר ו/או רכישת המוצרים. החברה איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים.
  • כי כל מידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי החברה וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח, סוכני ביטוח, חברות כרטיסי אשראי וחברת המסלקה הפנסיונית) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים. הנך מצהיר כי תעדכן את החברה על כל שינוי במידע באופן מיידי.
  • כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.
  • כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:
   • העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
   • הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין להחברה ובין למשתמשים אחרים.
   • העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
   • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
   • כל שימוש ו/או ניסיון שימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג` כלשהו אסורים בהחלט.
   • העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
   • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, “סוס טרויאני” או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
   • לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
   • קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא”ל).
   • שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
   • לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.
   • לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.
   • השימוש באתר הינו אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר.
   • העלאת (Upload), שליפת, שידור, הפצה או פרסום מידע העלול להפריע ו/או להגביל ו/או להשפיע על התפקוד של האתר ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר, בהקשר זה יובהר כי מידע האסור לפרסום או לשימוש, או שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; מידע כוזב או מטעה; מידע העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; מידע הכולל וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות החברה ו/או לגרום להן נזק; וכן מידע המהווה דבר פרסומת, מכל סוג שהוא.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
  • החברה עושה כל מאמץ לניטור התכנים המובאים לאתר, יחד עם זאת החברה אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
   • הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.
   • נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.
   • בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בהחברה, באתר, בציוד החברה, במידע המצוי בהחברה ו/או במשתמשים אחרים.
  • החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.
  • המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי של המשתמש.
 1. מבוטל
 2. שימוש במידע
  • הנך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידו באמצעות האתר, נמסר מרצונו החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על ידו בכל פעולה שהיא, לרבות לצורך הרישום לאתר, מהווה הסכמה מצדו להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע בכפוף לכל דין, לרבות בעניינים הקשורים במוצרי הביטוח, וכן עיבוד המידע, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו
  • הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בכל המידע אשר יימסר לנו על ידך ו/או יתקבל עלייך מצדדים שלישיים וזאת בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
  • הנך מאשר לחברה ו/או מי מטעמה לשלוח לך, מעת לעת, עדכון בדבר הפוליסה ו/או דברי פרסומת וכי הרשמתך לאתר ואישור תנאי השימוש שלו מהווים גם הסכמה מצידך לקבל מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או מהספק דברי פרסומת כמפורט בהוראות סע’ 30 א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב –1982 (להלן: “חוק התקשורת“) וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“).
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מהחברה ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מהחברה ו/או מהצדדים השלישיים.
  • בכל מקרה שבו תפסיק להיות מעוניין לקבל מאיתנו דברי פרסומת ו/או דיוור ישיר ו/או עדכונים, מבצעים והטבות שונות למכשיר הטלפון הנייד שלך או לכתובת הדוא”ל שלך, עלייך להודיע לנו על כך באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא”ל: info@urbanride.co.il או בטלפון : 051-2872267.
  • ככל שפנית לחברה בהתאם לאמור בסעיף 6.4 שלעיל בו תבקש להסיר את שמך ממאגרי המידע של החברה כאמור בסעיף ‎4 שלעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך לעשות שימוש באתר.
  • הנך מסכים כי החברה תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהספק.
 3. אבטחת המידע
  • החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא החברה באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
  • מאחר ומדובר בסביבה אינטרנטית המאפשרת ביצוע פעולות באופן מקוון, עלולים אתרים מסוג זה לשמש מטרה לחדירות ומשכך וחרף מאמצנו לאבטח את כל המידע, החברה אינה מתחייבת ואינה ערבה לכך שכל המידע המצוי באתר לא ייפרץ ו/או יגיע לידי צד ג’ שאינו מורשה לכך.
  • בהתאם לאמור לעיל, הנך מאשר כי כל עוד תנקוט החברה בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע אזי היא לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך (ככל שיגרם) כתוצאה מפריצה למסד הנתונים שלה ו/או לאתר שלה ו/או למחשביה.
  • פרטי כרטיס האשראי ומידע בדבר אמצעי התשלום שלך אינם נשמרים על ידי החברה ו/או הספק ואנו כמובן שלא נעשה שימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בנתונים אלו שאינו למטרות לשמן הוא נמסר לנו על ידך כמפורט בתנאי השימוש.
  • למען הסר ספק, החברה ו/או הספק לא יהיו אחראיות לכל נזק מכל מין וסוג שיגרם לך, ככל שיגרם, כתוצאה משימוש שאינו מורשה או בלתי חוקי בפרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך, שנגרם כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתנו ו/או ממקרים הנובעים מהעברת הפרטים לספק ו/או לחברות הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מפריצה ו/או אובדן המידע.
  • החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים, בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 4. הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים
  • בטרם רכישת מוצר או שירות, יש לשוב ולעיין היטב בתנאי מדיניות הפרטיות (לינק).
  • המחיר המוצע עבור הפוליסה הינו בכפוף לתנאי השימוש וכן לתנאים המיוחדים של הפוליסה הרלוונטית.
  • המחיר המוצע עבור הפוליסה נעשה על בסיס בחירת גובה הפרמיה של המשתמש וכן על בסיס המידע שמסרת באתר ו/או לנציג החברה בטלפון ולפיכך אם לא מסרת את כל המידע ו/או אם מסרת מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין המחיר לבין הפוליסה. מובהר, כי החברה איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מכך.
  • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה איננה חברת ביטוח ולפיכך המחיר המוצע מותנה באישור הספק.
  • על מנת להסיר כל ספק, קבלת הצעת מחיר לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים, אינה מהווה פוליסת ביטוח מחייבת מאת חברת הביטוח ומשכך רק קבלת אישור על הפקת פוליסה וקבלת פוליסת הביטוח עצמה, יחייבו את חברת הביטוח בקרות מקרה ביטוחי כלשהו.
  • בכל מקרה שבו תרצה לבטל שירותים ו/או מוצרי ביטוח שנרכשו על ידך אתה תהיה רשאי לעשות כן וזאת בכפוף להוראות כל דין ולתנאי פוליסת הביטוח שנרכשו על ידך. מסיבה זו אתה מאשר לנו כי רישומי החברה ו/או הספק לעניין ביטול שירותים ו/או מוצרי ביטוח ו/או הוראות ו/או כיסויים שונים שיבוצעו על ידך דרך האתר, יהוו ראיה מכרעת בכל הליך משפטי.
  • יובהר ויודגש כי, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות לרכישת מוצרי ביטוח ו/או שירותים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדית והודעה על סירוב לעשות כן תועבר למשתמש.
  • לתשומת ליבך, חל איסור לבצע כל שינוי ו/או תיקון של כל תנאי מתנאי פוליסת הביטוח ו/או כתב השירות לאחר שהופקו והעושה כן חשוף לסיכונים המשפטיים הנובעים מכך. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסורה בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.
  • בכל מקרה שבו תימצא סתירה בין נוסח הצעת המחיר ו/או תנאי הפוליסה כפי שהוצגה על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלחה לתיבת הדוא”ל שלך ו/או כלפי שהודפסה על ידך לבין הפוליסה המצויה אצל חברת הביטוח ו/או אצל החברה, יחשב הנוסח המצוי בידי חברת הביטוח ו/או החברה כנוסח המחייב.
  • בכל מקרה שבו תהיה מעוניין לבטל רכישה של מוצרי ביטוח ו/או שירותים שאותם רכשת, אתה תהיה רשאי לעשות כן, בכפוף להוראות הפוליסה ובכפוף להוראות כל דין.
  • פרסום המוצרים על ידי החברה אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת החברה לרכוש את המוצרים, ואינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של המוצרים המוצגים. מובהר בזאת כי החברה אינה בודקת, עורכת או מפקחת על תוכן המוצרים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים.
  • מובהר כי הספק אינו פועל בימי שבת ו/או חג (למיטב ידיעתה של החברה), ולפיכך לא ניתן לקבל הצעות מחיר לפוליסה ו/או להפיק פוליסה במועדים כאמור.
  • לצורך רכישת מוצרים הנך נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לחברה ולחברת הביטוח לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.
 5. קבצי Cookie
  • “Cookie” הינו קובץ טקסט אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
  • בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל “Cookie” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהותך על פיו.
 6. קנין רוחני
  • כל החומר ו/או המידע המצויים באתר, לרבות עיצובו וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ומהווים את קניינה הרוחני של החברה ומשכך חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה, כולם או חלקם.
  • כל המידע המוצג באתר, מוצג לשימוש אישי בלבד וככזה אין לעשות בו כל פעולה, שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה לרבות, העתקתו, הפצתו, העברתו, שידורו או פרסומו לשום גורם אחר שהוא ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. לעניין זה מידע משמעו כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, לביטוחים, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.
  • האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.
 7. אחריות
  • בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לרכוש שירותים נוספים באמצעות האתר יהיה עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על המוצרים באתר, הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
  • החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין הספק למשתמשים באמצעות האתר.
  • החברה ו/או האתר אינם אחראים למוצרים, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים, לשירותים ו/או לספק.
  • האתר עשוי לכלול פרסומות ו/או קישורים מצד צדדים שלישיים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, לרבות חברות הביטוח ושאר ספק. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
  • החברה איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדויק והנך יודע כי החברה לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. החברה איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
  • החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי הספק, רמת השירות, ההתאמה לפוליסה וכיוצ”ב.
  • מטבע הדברים החברה אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. לכן, ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה להחברה בקשר לכך. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
  • היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
  • השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (IS-AS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.
  • אופן הצגת המוצרים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • אין החברה אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים כלשהו, או מוצר ספציפי כלשהו, לא בדין ולא בהסכם.
  • האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שהחברה עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
  • הצעות מחיר, הפקת פוליסות ותהליכי הפקת מידע תלויות בחיבור למחשבי הספק ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.
  • במקרה בו הצעת הביטוח שנרכשה נמוכה באופן חריג מאוד ביחס לכל ההצעות האחרות, סביר שמדובר בתקלה ועליך האחריות לוודא מול החברה או הספק שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.
  • החברה איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם הספק תקינה ואיכותית. החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של החברה.
  • במידה ואינך מרוצה מהאתר ו/או מהשימוש בו הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשות המשתמש הינו הפסקת השימוש באתר.
  • האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג’ שהוא, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח בעקבות פנייתך.
 8. שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 9. הודעות

הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך קבלת ההצעה לביטוח באתר בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר   כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע”י הנמען, שני (2) ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה להחברה – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי החברה על קבלת ההודעה.

 1. המחאת זכויות

החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

 1. תניית שיפוט
  • על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
  • במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ואילו יתר סעיפים ההסכם יישארו בתוקפם.
 2. שונות
  • החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר.
  • תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 21.1.2021.